Thursday, 11 February 1999

Radjabov-Csom, Budapest 1999