Friday, 8 August 2003

Radjabov-Naiditsch, Dortmund 2003Friday, 1 August 2003

Anand-Radjabov, Dortmund 2003Sunday, 15 June 2003

Gelfand-Radjabov, Enghien-les-Bains 2003Saturday, 24 May 2003

Radjabov-Dizdarevic, Sarajevo 2003Sunday, 23 February 2003

Kasparov-Radjabov, Linares 2003