Sunday, 23 February 2003

Kasparov-Radjabov, Linares 2003