Friday, 8 August 2003

Radjabov-Naiditsch, Dortmund 2003Friday, 1 August 2003

Anand-Radjabov, Dortmund 2003