Wednesday, 22 February 2006

Topalov-Radjabov, Linares 2006