Monday, 5 November 2007

Akopian-Radjabov, ETCC 2007