Friday, 25 June 2010

Gelfand-Radjabov, Bazna 2010Thursday, 17 June 2010

Radjabov-Gelfand, Bazna 2010Monday, 14 June 2010

Ponomariov-Radjabov, Bazna 2010