Friday, 25 June 2010

Gelfand-Radjabov, Bazna 2010Thursday, 17 June 2010

Radjabov-Gelfand, Bazna 2010Monday, 14 June 2010

Ponomariov-Radjabov, Bazna 2010Friday, 21 May 2010

Akopian-Rajabov, Astrakhan 2010Tuesday, 12 January 2010

Banikas-Radjabov, World Team Championship 2010Monday, 11 January 2010

Vescovi-Radjabov, World Team Championship 2010